AMK-valintakoeanalyysi

Millainen AMK-valintakoe on ollut?

AMK-valintakoe on yhteinen lähes kaikkiin ammattikorkeakouluihin Suomessa ja valintakoe koostuu seitsemästä osa-alueesta, jotka vaihtelevat osittain sen mukaan mihin koulutusohjelmaan olet hakemassa. Alla on kerrottu enemmän, minkälaista osaamista on vaadittu aikaisemmissa AMK-valintakokeissa. Kaikki kysymykset ovat olleet monivalinta- tai väittämäkysymyksiä.

Päätöksentekotaidot

Päätöksentekotaidoissa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Päätöksentekotaidoissa on selvä logiikka, jonka ymmärtämällä tehtävien tekeminen helpottuu huomattavasti. Tämän logiikan tunnistaminen auttaa huomattavasti tehtävien ratkaisuissa.

 • Jos kerrotaan, että kaikki tiirat ovat lintuja ja jotkut linnut ovat punertavia, niin voidaan kysyä ovatko kaikki tiirat punertavia vai ovatko jotkut tiirat punertavia? Voidaan myös kysyä ovatko kaikki punertavat linnut tiiroja vai ovatko jotkut punertavat linnut tiiroja? 
 • Lasten eläintarhassa kolme aitausta vierekkäin, joissa on tiikeri, leijona ja puuma. Nämä eläimet ovat kuitenkin erivärisiä: musta, harmaa ja valkoinen. Puuma on keskellä. Kysymys voisi olla: pystytäänkö ratkaisemaan leijonan väri, jos tiedetään, että tiikeri on harmaa ja se seisoo mustan eläimen vierellä?  
 

Matemaattiset taidot

Matemaattisten taitojen osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Matemaattisista osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta. Kuten valintakoevaatimuksista ilmenee, on matematiikan taitoja tarvinnut osata laidasta laitaan:

 • Suunnistuskartan mittakaava on 1:15 000. Paljonko kartalta mitattu 5 cm etäisyys on luonnossa?
 • Markon äiti on neljä kertaa niin vanha kuin Marko, joka taas on 4 vuotta pikkusiskoaan Venlaa vanhempi. Jos Venlan ikää merkitään x:llä, niin miten merkitään äidin ikää?
 • Kuinka monta prosenttia luku 32 on pienempi kuin 50?
 

Englannin kieli

Englannin kielessä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä.

 • Kokeessa on pitänyt ymmärtää, miten sanoille muodostetaan erilaisia merkityksiä lisäämällä sanaan etu- ja jälkiliitteitä: employ (työllistää) saadaan substantiivit employee (työntekijä), employer (työnantaja) ja employment (työllisyys) sekä adjektiivi unemployed (työtön).
 • Valintakokeissa yksi tehtävätyyppi on laittaa lauseet oikeaan järjestykseen, jotta tekstistä tulee loogisesti etenevä. Tätä varten kannattaa opetella tavallisimpia siirtymiä lauseiden ja kappaleiden välillä kuten esim: also, in the same way, too, as well as, likewise, similarly, but, however, in spite of, on the one hand … on the other hand, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, in contrast, on the contrary, still, yet….
 • Vieraita sanoja on pitänyt ymmärtää tekstin perusteella: Which of the following alternatives is closest to the term ‘undoubtedly’ in the text?

Opetuskieli suomi

Suomen kielen osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Käytännössä kokeessa on 1-2 sivun mittaisia tekstejä, joista tulee kysymyksiä tai lauseiden, yleensä viisi, laittamista oikeaan järjestykseen tai tekstiin pitää valita puuttuva sana asiayhteyden perusteella:

 • Kahden sivun tekoälytekstistä tuli seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten nykyisin suhtaudutaan tekoälyyn? Miksi tekstissä ei puhuttu koneoppimisesta tekoälyn sijaan? Millaisia päätavoitteita tekoälyllä on?
 • Lauseiden järjestykseen laittamisessa pitää ymmärtää eri sanojen riippuvuuksia: Esimerkiksi jos lause alkaa sanoilla ”toisin sanoen” pitää ymmärtää, että tällainen lause ei voi tulla ensimmäiseksi. Lisäksi pitää ymmärtää, että kyseisen lauseen eteen pitää tulla lause, johon tuolla ”toisin sanoen” viitataan.

Eettiset taidot

Eettisten taitojen osiossa on tarkoitus ymmärtää erilaisia eettisiä tilanteita. Tehtävä liittyvät moraaliin ja siihen liittyviin kysymyksiin kuten eettisen toiminnan periaatteisiin, oikeaan ja väärään, hyvään elämään, sekä arvoihin ja eettisten väittämien luonteeseen. Kokeessa sinun on siis osattava tunnistaa eettiset kysymykset ja erottaa ne sellaisista kysymyksistä, jotka eivät kuulu etiikan piiriin.

Pääsykoetehtävissä on pitänyt pohtia pienen tarinan kera eettisestä näkökulmasta, onko jokin tilanne luonteeltaan eettinen:

 • Äiti kaataa alaikäisen tyttärensä viinit viemäriin kertomatta siitä tyttärelleen. Onko teko luonteeltaan eettinen?
 • Opiskelukaverit lähtevät bilettämään yhdessä. Onko tilanne luonteeltaan eettinen?
 • Pikku-Joel tulee ohjeistamatta teräsmiehen asussa päiväkotiin. Onko tilanne luonteeltaan eettinen?
 • Naapurustoon on tulossa kehitysvammaisten asuntola. Naapurit ottavat yhteyttä kaupungin viranhaltioihin. Onko yhteydenotto luonteeltaan eettinen?

Tunneälytaidot

Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmanratkaisussa. Tunneälytaidoissa arvioidaan valmiuksia mm. tunteiden tunnistamisessa, hallinnassa ja käsittelyssä:

 • Tiinan paras ystävä kertoo Tiinalle olevansa vakavasti sairas. Mitä Tiinan kannattaisi tehdä pystyäkseen hallitsemaan tunteensa?
 • Pekan piti mennä elokuviin yhdessä Elinan kanssa. Elina peruu menon viime tingassa. Pekka on pettynyt, sillä hän oli odottanut elokuviin menoa pidemmän aikaa. Miten Pekan kannattaisi käsitellä tunteitaan?
 • Sami esittelee Taiston työn omanaan heidän yhteiselle pomolleen. Taisto suuttuu. Mikä auttaa Taistoa käsittelemään omia suuttumuksen tunteita?
 • Tunneälytaitojen tehtävissä on ollut myös kuvia, joiden perusteella on pitänyt tunnistaa henkilön tunnetila kuvan ilmeiden perusteella.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Matematiikka

Matematiikassa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat huomattavasti vaativampia kuin matemaattisten taitojen osiossa:

 • Lausekkeelle 7(x²+1)x on pitänyt löytää toisenlainen esitystapa.
 • Erilaisista kolmioista on pitänyt laskea kulman astetta, sivujen pituutta, ympärysmittaa tai kolmion sisällä olevan ympyrän sädettä, pinta-alaa, jne…

Fysiikka

Fysiikassa arvioidaan perustietoja fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyä tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia:

 • Seisot vaa-alla hississä, joka etenee vakionopeudella alaspäin 3 m/s. Vaaka näyttää tällöin massaksesi 85 kg. Millaista lukemaa vaaka näyttää, kun hissi etenee alaspäin vakionopeudella 6 m/s?
 • Palloa on heitelty eri korkeudelle ja eri nopeuksilla. Tehtävissä on pitänyt ymmärtää, onko pallon vaaka- vai pystysuuntainen nopeus vai ei kumpikaan nopeus vai kumpikin nopeus nollassa lentoradan korkeimmassa kohdassa.