Tietoa AMK-valintakokeesta

Tältä sivulta löydät yleisiä tietoja hakemisesta ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä valintakokeesta. Tarkempia tietoja hakemisesta ja valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivulta. Alla olevien tietojen lähde on www.ammattikorkeakouluun.fi -sivusto.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe

AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala 

AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Opetuskieli (suomi) (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.
 • Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot (45 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Eettiset taidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.
 • Tunneälytaidot (20 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Valintakokeen osiot koulutusaloittain

Minkälainen AMK-valintakoe on ollut aikaisemmin?

Ensimmäinen ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe pidettiin syksyllä 2019, toinen keväällä 2020, kolmas syksyllä 2020 ja neljäs keväällä 2021. Valintakoe on ollut kaikkina koekertoina hyvin samankaltainen. 

Päätöksentekotaidot (20 pistettä)

Päätöksentekotaitojen osiota voisi hyvin kutsua myös loogisen päättelyn osioksi. Tehtävissä ratkotaan erilaisia tilanteita annettujen tietojen perusteella. Tehtävissä pyydetään esimerkiksi laittamaan esineitä ja ihmisiä oikeaan järjestykseen sekä liittämään näihin erilaisia ominaisuuksia. Taustatietona voi olla myös laaja taulukko, josta on löydettävä tehtävän ratkaisun kannalta oleellinen tieto. Syksyllä 2020 tässä osiossa oli yhteensä 10 tehtävää. Syksyn 2020 ensimmäisessä tehtävässä annettiin laaja tausta-aineisto, jonka avulla tuli päätellä tilanteeseen parhaiten soveltuva vastausvaihtoehto. Eräässä tehtävässä pääteltiin annettujen tietojen perusteella nuorimman henkilön nimeä. Yhdestä haastavimmista tehtävätyypeistä tulee päätellä, kuinka monta annettua taustatietoa vaaditaan tehtävän ratkaisuun. Tällainen tehtävä löytyi myös syksyn 2020 kokeesta. Päätöksentekotaitojen osuus onkin eräänlaista pulmanratkaisua, jota voi hyvin harjoitella etukäteen.

Päätöksentekotaitojen kysymykset voivat esimerkiksi seuraavissa muodoissa.

 • Mikä vaihtoehto sopii tilanteeseen parhaiten?
 • Mikä alla olevista perusteluista on väärin?
 • Mikä on nuorimman henkilön nimi?
 • Mikä tai mitkä eläimistä ovat tietyn rotuisia?
 • Mikä lisätieto riittää, jotta voi ratkaista tehtävän?
 • Mikä alla olevista päätelmistä on varmasti oikein?
 • Mikä seuraavista perusteluista on paras?

Opetuskieli, suomi (10 pistettä)

Opetuskielen osiossa testataan kokelaan opetuskielen (suomen) valmiuksia. Kolmessa edellisessä valintakokeessa on ollut erilaisia luetunymmärtämistekstejä, joissa tekstin sisältö on vaihdellut kevyestä mielipidekirjoituksesta tieteelliseen tutkimukseen. Yhdestä tekstistä on koottu useita kysymyksiä, jotka ovat monivalintoja. Toisessa kokeessa esiintyvässä tehtävätyypissä on annettu useita virkkeitä, jotka tulee laittaa oikeaan järjestykseen. Tehtävää hankaloittaa se, että virkkeitä on enemmän kuin tehtävässä tarvitaan. Syksyllä 2020 kokeessa oli kaksi erilaista luetunymmärtämisen tekstiä sekä virkkeiden järjestystehtävä. Kielellisiä valmiuksia voidaan testata myös erilaisilla sanojen täydennystehtävillä. 

Englannin kieli (10 pistettä)

Englannin kielin osio on pakollinen kaikille hakijoille. Englannin kielen osiossa ensimmäisen haasteen tuo se, että itse tehtävänannotkin ovat englanniksi. Tehtävätyypit ovat olleet monipuolisia: Valintakokeissa on ollut luetunymmärtämistekstejä, joissa monivalinnoista valitaan tekstiin parhaiten soveltuva vaihtoehto sekä tekstejä, joiden perusteella valitaan tyhjään kohtaan parhaiten soveltuva sana. Osassa tehtävissä on testattu sanastollista valmiutta siten, että annetusta tekstistä on poimittu sana, jolle tulee valita oikea vastakohta tai synonyymi annetuista vaihtoehdoista. Samoin kuin opetuskielessä, myös englannin kielessä on ollut tehtäviä, joissa annetut virkkeet on tullut laittaa oikeaan järjestykseen. Kaikki tehtävät ovat monivalintoja.

Matemaattiset taidot (20 pistettä)

Matemaattisten taitojen osuudessa EI ole käytössä laskukonetta. Kaikki laskut on osattava laskea päässä tai paperilla. Viimeisen kolmen vuoden aikana tehtävät ovat mitanneet matemaattisia perusvalmiuksia kuten lausekkeiden sieventämistä, prosenttilaskentaa, ensimmäisen asteen yhtälöjen ratkaisua, yksikkömuunnoksia, geometrian perusteita sekä matemaattis-loogista päättelykykyä. Aikaisempien vuosien kokeissa on ollut esimerkiksi useita prosenttilaskujatehtäviä, yhtälön ratkaisua, kuvioiden tulkintaa, tiedon hakua taulukoista, yksikkömuunnostehtäviä ja pinta-alan laskemista sekä Pythagoraan lauseen käyttöä. Matemaattisten taitojen osiossa korostuu laskurutiini, koska aikaa osioon ei ole kuin 45 minuuttia. Tehtäviä on aikaan nähden runsaasti ja tehtävien ratkaisemista hidastaa se, ettei osiossa ole laskinta käytössä.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (20 pistettä)

Tämä osio on sisältänyt sekä matematiikan että fysiikan tehtäviä. Tässä osiossa saa käyttää valintakokeen ohjelmassa olevaa funktiolaskinta. Matematiikan tehtävät ovat aikaisemmin liittyneet esimerkiksi yhtälön ratkaisuun, funktioihin, haastavampaan geometriaan kuten trigonometriaan sekä erilaisten kaavojen käsittelyyn ja pyörittelyyn. Fysiikan osiossa on korostunut fysiikan luonnontieteellisen luonteen ymmärtäminen. Fysiikan tehtävissä on ollut suureiden käsittelyä, voiman ja liikkeen vuorovaikutusta, lämpö ja energiaa sekä erilaisten graafisten esitysten tulkitsemista. Suurimmassa osassa fysiikan tehtävissä laskuissa tarvittavat kaavat on annettu sanallisessa muodossa valmiiksi ja kokelaan on pitänyt osata itse niitä käyttää. Osiossa korostuu hyvä laskurutiini, kaavojen ja lausekkeiden käsittelytaidot sekä fysiikaan ilmiöiden ymmärtäminen (fysiikasta on paljon myös kokonaan sanallisia tehtäviä). Aikaa osioon ei ole kuin 35 minuuttia.

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min

  ja arvon lukeminen muistista Mout.

Kuva käytössä olevasta funktiolaskimesta.

Eettiset taidot (20 pistettä)

Tässä osiossa on arvioitu valmiuksia tunnistaa erilaisten elämäntilanteiden ja arkipäiväisten tapahtumien eettistä luonnetta. Tehtävät ovat olleet useimmiten sellaisia, että on annettu tilanne ja kysymys on ollut: Mikä esitetyistä väittämistä sisältää eettisen näkökulman? Eli on annettu neljä erilaista tilanteeseen sopivaa näkökulmaa, joista yhteen on liittynyt eettinen näkökulma. Lähes kaikki kysymykset ovat olleet edellä esitetyssä muodossa. Osassa tehtävistä tehtävänantoon on sisältänyt lyhyt teksti, jota monivalinnat ovat käsitelleet. Osaan näistä tehtävistä on voinut vastata ilman, että on hyödyntänyt erillistä tekstiä. 

Tunneälytaidot (20 pistettä)

Tämä osio oli ensimmäistä kertaa mukana AMK-valintakokeessa keväällä 2021. Tunneäly on suuressa roolissa hoito- ja kasvatusalojen työtehtävissä. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa.