Tietoa AMK-valintakokeesta

Tältä sivulta löydät yleisiä tietoja hakemisesta ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä valintakokeesta. Tarkempia tietoja hakemisesta ja valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivulta. Alla olevien tietojen lähde on www.ammattikorkeakouluun.fi -sivusto.

Ammattikorkeakouluilla on ollut yhteinen valintakoe syksystä 2019 lähtien. Valmennuskurssien hyöty uudessa valintakoekokeessa on moninkertaistunut vanhaan pääsykokeeseen verrattuna. Valintakoevaatimuksissa on kerrottu vain aihepiirejä, joista kysymykset tulevat. Vanhoja pääsykokeita ei ole saatavilla, joten hakijana et voi edes harjoitella vanhan pääsykokeen avulla. Harva varmasti edes tietää tarkalleen mitä tarkoitetaan esimerkiksi eettisillä taidoilla, saati sitten osaa käyttää niitä. Myös päätöksentekotaitojen vaatimukset ovat varmasti haastavia ymmärtää, ellei niitä ole harjoitellut valmiiksi. 

Valmennuskurssimme avulla vaikeatkin asiat ja käsitteet pilkotaan osiin ja selitetään kurssin aikana niin, että jokainen Ammattikorkeavalmennuksen kurssilainen tietää, millaista taitotasoa häneltä valintakokeessa odotetaan. Kurssin jälkeen voit mennä valintakokeeseen hyvillä mielin, koska tiedät etukäteen millaisia kysymyksiä ja aiheita kokeessa sinulle tulee. Kurssin jälkeen osaat vastaustekniikat, joilla päätöksentekotaitojen tehtäviä lähdetään ratkaisemaan ja miten esimerkiksi tekniikan alan pääsykokeen matemaattiset tehtävät ratkaistaan. Moni hakija menettää opiskelupaikkansa kokeessa hätäilyn vuoksi. Kurssilla harjoittelemme myös valintakoetilannetta varten ja teemme harjoituspääsykokeita. Kurssimme sisältää markkinoiden eniten harjoitustehtäviä, joten pääset harjoittelemaan runsaasti pääsykoetyyppisiä monivalinatatehtäviä.

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe

AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa. AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala
 • Tekniikan ala 

AMK-valintakokeen sisältö

Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:

 • Päätöksentekotaidot: Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.
 • Opetuskieli (suomi): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä.
 • Englannin kieli: Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä.

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset osiot:

 • Matemaattiset taidot: Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi ratkaista perus- ja prosenttilaskuja, ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, geometriaan liittyviä tehtäviä, matemaattis-loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä kykyäsi tulkita taulukoita ja kuvioita. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot: Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.
 • Eettiset taidot: Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien eettistä luonnetta.
 • Tunneälytaidot: Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa.

Valintakokeen osiot koulutusaloittain

Minkälainen AMK-valintakoe on ollut aikaisemmin?

Päätöksentekotaidot

Päätöksentekotaitojen osiota voisi hyvin kutsua myös loogisen päättelyn osioksi. Tehtävissä ratkotaan erilaisia tilanteita annettujen tietojen perusteella. Tehtävissä pyydetään esimerkiksi laittamaan esineitä ja ihmisiä oikeaan järjestykseen erilaisten vihjeiden perusteella sekä liittämään näihin erilaisia ominaisuuksia. Taustatietona voi olla myös laaja taulukko, josta on löydettävä tehtävän ratkaisun kannalta oleellinen tieto. Tehtävissä voidaan päätellä tilanteeseen parhaiten soveltuva vastausvaihtoehto. Eräässä tehtävässä pääteltiin annettujen tietojen perusteella nuorimman henkilön nimeä. Yhdestä haastavimmista tehtävätyypeistä tulee päätellä, kuinka monta annettua taustatietoa vaaditaan tehtävän ratkaisuun. Päätöksentekotaitojen osuus onkin eräänlaista pulmanratkaisua, jota voi hyvin harjoitella etukäteen.

Päätöksentekotaitojen kysymykset voivat esimerkiksi seuraavissa muodoissa.

 • Mikä vaihtoehto sopii tilanteeseen parhaiten?
 • Mikä alla olevista perusteluista on väärin?
 • Mikä on nuorimman henkilön nimi?
 • Mikä tai mitkä eläimistä ovat tietyn rotuisia?
 • Mikä lisätieto riittää, jotta voi ratkaista tehtävän?
 • Mikä alla olevista päätelmistä on varmasti oikein?
 • Mikä seuraavista perusteluista on paras?

Opetuskieli, suomi

Opetuskielen osiossa testataan kokelaan opetuskielen (suomen) valmiuksia. Eniten kokeissa on ollut erilaisia luetunymmärtämistekstejä, joissa tekstin sisältö on vaihdellut kevyestä mielipidekirjoituksesta tieteelliseen tutkimukseen. Yhdestä tekstistä on koottu useita kysymyksiä, jotka ovat monivalintoja. Toisena yleisenä tehtävätyyppinä on sellainen tehtävä, jossa on annettu useita virkkeitä ja ne tulee laittaa oikeaan järjestykseen. Tehtävää hankaloittaa se, että virkkeitä on enemmän kuin tehtävässä tarvitaan. Kielellisiä valmiuksia voidaan testata myös erilaisilla sanojen täydennystehtävillä. 

Englannin kieli

Englannin kielin osio on pakollinen kaikille hakijoille. Englannin kielen osiossa ensimmäisen haasteen tuo se, että itse tehtävänannotkin ovat englanniksi. Tehtävätyypit ovat olleet monipuolisia: Valintakokeissa on ollut luetunymmärtämistekstejä, joissa monivalinnoista valitaan tekstiin parhaiten soveltuva vaihtoehto sekä tekstejä, joiden perusteella valitaan tyhjään kohtaan parhaiten soveltuva sana. Osassa tehtävissä on testattu sanastollista valmiutta siten, että annetusta tekstistä on poimittu sana, jolle tulee valita oikea vastakohta tai synonyymi annetuista vaihtoehdoista. Samoin kuin opetuskielessä, myös englannin kielessä on ollut tehtäviä, joissa annetut virkkeet on tullut laittaa oikeaan järjestykseen.

Matemaattiset taidot

Matemaattisten taitojen osuudessa EI ole käytössä laskukonetta. Kaikki laskut on osattava laskea päässä tai paperilla. Yleisimmin tehtävät ovat mitanneet matemaattisia perusvalmiuksia kuten lausekkeiden sieventämistä, prosenttilaskentaa, ensimmäisen asteen yhtälöjen ratkaisua, yksikkömuunnoksia, geometrian perusteita sekä matemaattis-loogista päättelykykyä. Aikaisempien vuosien kokeissa on ollut esimerkiksi useita prosenttilaskujatehtäviä, yhtälön ratkaisua, kuvioiden tulkintaa, tiedon hakua taulukoista, yksikkömuunnostehtäviä ja pinta-alan laskemista sekä Pythagoraan lauseen käyttöä. Matemaattisten taitojen osiossa korostuu laskurutiini, koska aika on rajattu. Tehtäviä on aikaan nähden runsaasti ja tehtävien ratkaisemista hidastaa se, ettei osiossa ole laskinta käytössä.

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Tämä osio on sisältänyt sekä matematiikan että fysiikan tehtäviä. Tässä osiossa saa käyttää valintakokeen ohjelmassa olevaa funktiolaskinta. Matematiikan tehtävät ovat aikaisemmin liittyneet esimerkiksi yhtälön ratkaisuun, funktioihin, haastavampaan geometriaan kuten trigonometriaan sekä erilaisten kaavojen käsittelyyn ja pyörittelyyn. Fysiikan osiossa on korostunut fysiikan luonnontieteellisen luonteen ymmärtäminen. Fysiikan tehtävissä on ollut suureiden käsittelyä, voiman ja liikkeen vuorovaikutusta, lämpö ja energiaa sekä erilaisten graafisten esitysten tulkitsemista. Suurimmassa osassa fysiikan tehtävissä laskuissa tarvittavat kaavat on annettu sanallisessa muodossa valmiiksi ja kokelaan on pitänyt osata itse niitä käyttää. Osiossa korostuu hyvä laskurutiini, kaavojen ja lausekkeiden käsittelytaidot sekä fysiikan ilmiöiden ymmärtäminen (fysiikasta on paljon myös kokonaan sanallisia tehtäviä).

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min

  ja arvon lukeminen muistista Mout.

Kuva käytössä olevasta funktiolaskimesta.

Eettiset taidot

Tässä osiossa on arvioitu valmiuksia tunnistaa erilaisten elämäntilanteiden ja arkipäiväisten tapahtumien eettistä luonnetta. Tehtävät ovat olleet useimmiten sellaisia, että on annettu tilanne ja kysymys on ollut: Mikä esitetyistä väittämistä sisältää eettisen näkökulman? Eli on annettu neljä erilaista tilanteeseen sopivaa näkökulmaa, joista yhteen on liittynyt eettinen näkökulma. Lähes kaikki kysymykset ovat olleet edellä esitetyssä muodossa. Osassa tehtävistä tehtävänantoon on sisältänyt lyhyt teksti, jota monivalinnat ovat käsitelleet. Osaan näistä tehtävistä on voinut vastata ilman, että on hyödyntänyt erillistä tekstiä. 

Tunneälytaidot

Tunneäly on suuressa roolissa hoito- ja kasvatusalojen työtehtävissä. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Tunneälykäs ihminen tunnistaa ja pystyy säätelemään omaa käytöstään, tulee toimeen paremmin muiden ihmisten kanssa ja näin rakentamaan kestäviä ihmissuhteita. Tunneälykkyyttä on myös empatia ja kyky ristiriitatilanteissa sovitella ja ratkaista tilanne. Tällaisiin asioihin liittyen kokeessa on osattava tunnistaa erilaisia tunteita sekä valita, kuinka niiden kanssa on toimittava eri tilanteissa. Lisäksi kokeessa on osattava tunnistaa valokuvista erilaisia tunteita.