AMK tekniikka valmennuskurssi

Tekniikan alalle hakevat tekevät valintakokeessa seuraavat osiot:

 • Päätöksentekotaidot
 • Opetuskieli, suomi
 • Englannin kieli
 • Matemaattiset taidot
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Tekniikan-alan valintakoe koostuu viidestä eri aihealueesta ja ainoastaan näiden kaikkien vahva hallitseminen on pääsylippusi sisäänpääsyyn. Opiskeltavaa on siis paljon ja erilaisista aiheista. Valmennuskurssimme avulla saat parhaan mahdollisen opetuksen ja valmistautumisen valintakokeeseen. Kurssillamme opettajina toimii omien aihealueidensa asiantuntijat, joiden pitkä kokemus opettamisesta takaa laadukkaan opetuksen. 

AMK tekniikka valmennuskurssi

Tekniikan alan valmennuskurssin sisältö

 • Alkuinfo + opiskelutekniikka (2 oppituntia, 1 opetuskerta)
 • Päätöksentekotaidot (8 oppituntia, 2 opetuskertaa sekä 11 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita): Kurssilla harjoitellaan erilaisia päätöksentekotilanteita, loogista päättelyä ja tutustutaan päätöksentekotaitoja mittaaviin tehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla opetellaan tunnistamaan sanallisia ja numeerisia ongelmia sekä käsitellään yleisiä ongelmanratkaisuperiaatteita. Kurssi sisältää runsaasti monipuolisia päätöksentekotilanteisiin liittyviä tehtäviä ja verkko-oppimisympäristössä pääsetkin harjoittelemaan päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojasi 300 harjoitustehtävässä, jotka opettavat sinulle ongelmanratkaisun periaatteita ja nopeuttavat oikeiden vastausten löytämistä annetuista tiedoista aikaa säästäen. Verkko-oppimisympäristöstä löytyy myös oma oppimispolkunsa päätöksentekotaitoihin, joka johdattaa sinut askel askeleelta kohti päämäärääsi. 
 • Opetuskieli, suomi (8 oppituntia, 2 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan luetunymmärtämistä tutustuen erilaisiin tietoja välittäviin, ohjaileviin, argumentoiviin ja fiktiivisiin teksteihin sekä aineistoihin. Tekstinkäsittelytaitojen lisäksi opetuskieli-osiossa vahvistetaan vastaus- ja lukutekniikkaa sekä palautellaan mieleen lausejärjestyksen keskeisimpiä tekijöitä. Aiempina vuosina nämä asiat on pitänyt hallita valintakokeessa ja kurssillamme pääsetkin vahvistamaan ja hiomaan taitojasi verkko-oppimisympäristössä 270 harjoitustehtävän, sekä kielenhuollon kertauksen avulla. 
 • Englannin kieli (12 oppituntia, 3 opetuskertaa): Kurssilla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten argumentoivien ja tieteellisten tekstien sekä aineistojen käsittelyä ja tulkintaa. Luetunymmärtämisen lisäksi kurssilla vahvistetaan englannin sanastoa esimerkiksi etuliitteiden käyttöä, synonyymeja sekä vastakohtia ja kerrataan keskeisimmät asiat sanajärjestyksestä. Tämä osio on ollut aikaisemmissa valintakokeissa kokonaisuudessaan varsin haastava ja myös hakijoita erotteleva. Verkko-oppimisympäristössämme löytyy 440 harjoitustehtävää, joiden avulla pääset kertaamaan ja kehittämään taitojasi pääsykoetta varten. Englannin kielessä on aluksi tasotestejä kielelliseen itsearviointiin. Tehtävät lähtevät perustason tehtävistä kohti haastavimpia tieteellisten tekstien tehtäviä.
 • Matemaattiset taidot (20 oppituntia, 5 opetuskertaa): Tässä osiossa pääset vahvistamaan matemaattisia perusvalmiuksiasi. Kurssin keskeisiä osa-alueita ovat luvut ja laskutoimitukset, prosenttilaskut, lausekkeet ja yhtälöt, verrannollisuus, geometria sekä todennäköisyyslaskenta ja looginen päättely. Laskurutiinin merkitys valintakokeessa korostuu, koska matemaattisten taitojen osio tehdään ilman laskinta. Verkko-oppimisympäristöstämme löytyykin 750 harjoitustehtävää, joiden avulla pääset hiomaan laskurutiinia valintakoetta varten. Opetus ja tehtävät on suunniteltu siten, että pääset harjoittelemaan näitä taitoja läpi koko kurssin. Voit aloittaa matemaattisten taitojen opiskelun nollapohjalta. Kurssiin kuuluu matematiikan alkeet/perusteet osuus, jossa kerrataan matematiikan perustaitoja.
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (28 oppituntia, 7 opetuskertaa sekä 13 oppituntia erillisiä tehtävien ratkaisuvideoita fysiikasta): Tämä osio syventää matemaattis-luonnontieteellisiä taitojasi. Kokonaisuus sisältää sekä matematiikan että fysiikan osiot. Matematiikan osio syventää matematiikan osaamistasi polynomeissa, yhtälöissä ja funktiossa sekä geometriassa. Fysiikan osiossa kerrataan fysiikan perusilmiöitä: voimaa ja liikettä, lämpöä ja energiaa sekä sähköä. Fysiikan opetus ei painotu vain laskemiseen tai kaavojen pyörittelyyn vaan ajatuksena on ymmärtää fysiikkaa luonnontieteenä, jonka ymmärtäminen on korostunut valintakokeessa. Oleellisessa osassa on esimerkiksi fysikaalisten ilmiöiden tunnistaminen ja liittäminen graafisiin esitystapoihin. Verkko-oppimisympäristössä pääset vahvistamaan taitojasi, sillä sieltä löydät 205 matematiikan ja 315 fysiikan tehtävää eli yhteensä 520 harjoitustehtävää, jotka valmistavat sinua suoriutumaan mahdollisimman hyvin valintakokeessa. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän funktiolaskin.

Yhteensä 102 oppituntia (á 45 min) luentotallenteita eli 20 opetuskertaa, yli 2300 harjoitustehtävää malliratkaisuineen ja 16 harjoituspääsykoetta (+ 76 oppituntia opetusvideoita ilman yleisöä).

Valitse kolmesta erilaisesta kurssipaketista sinulle sopivin:

 1. Materiaalipaketillamme (verkko-oppimisympäristössämme) saat käyttöösi monipuoliset tehtävät ja ratkaisut sekä teoriaosuuden.
 2. Verkkokurssimme on ajasta ja paikasta riippumaton täydellinen opetuspaketti. Verkkokurssi sisältää materiaalipaketin sisällön lisäksi luentotallenteet opetuksesta sekä erillisiä opetusvideoita 11 oppituntia päätöksentekotaidoista ja 13 oppituntia fysiikasta. Opetusvideoiden avulla hankalatkin asiat selkeytyvät.
 3. Kattavimmat kurssimme ovat online-kurssimme ja lähiopetuskurssimme (Hki, Tre, Tku), jotka antavat kaiken mahdollisen tuen. Pakettiin kuuluu kaikki edullisempien pakettien tuotteet, mutta myös lisäksi online- tai lähiopetukset. Näillä kursseilla osallistut aikataulutettuun reaaliaikaiseen opetukseen.

Valmennuskurssin sisältö lyhyesti

 • Kaikkien osioiden tehokas opetus huippuopettajan johdolla
 • Alkuinfo + opiskelutekniikka, 2 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 8 oppituntia
 • Päätöksentekotaidot, 11 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita 
 • Opetuskieli (suomi), 8 oppituntia 
 • Englannin kieli, 12 oppituntia 
 • Matemaattiset taidot, 20 oppituntia 
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot, 28 oppituntia
 • Fysiikka, 13 oppituntia tehtävien ratkaisuvideoita 
 • Harjoituspääsykokeet 4 kpl
 • Jokaisesta valintakokeen osiosta 12 kpl ainekohtaisia harjoituspääsykokeita
 • Yli 2300 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • Neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja ammattikorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • Verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • Oppimispolut päätöksentekotaidoista ja matemaattisista taidoista
 • Kysymys- ja keskustelualueet. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää keskustelupalstoilla kysymyksiä opettajillemme.
 • Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Tehtävien kertaustoiminto
 • Oman osaamisen seuranta
 • Ajankäytön seuranta
 • Kurssitakuu, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat kurssin hinnasta -75 % takuualennuksen.
Opetusaikataulut linkitetään ”ajankohtaista” -osioon noin kuukausi ennen kurssien alkua.
 

Valmennuskurssien sisältö

LähiopetuskurssiOnline-kurssiVerkkokurssiMateriaalipaketti
Moodle verkko-oppimisympäristö ominaisuuksineenXXXX
Harjoitustehtävät malliratkaisuineenXXXX
Oppiainekohtaiset teoriat ja OppimispolutXXXX
Oppiainekohtaiset kysymys- ja keskustelualueetXXXX
OppimiskoneXXXX
HarjoituspääsykokeetXXXX
OpetusvideotXXX
LuentotallenteetXX
Aikataulutettu Online-opetusXX
Aikataulutettu lähiopetusX

Laskukone ja sen toiminnot

Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain matemaattis-luonnontieteellisessä osiossa.

Laskimen toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.

Kuva käytössä olevasta laskukoneesta.

Lue lisää!