Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 sekä tietosuoja-laki 1050/2018

1. Rekisterinpitäjä

EV-Valmennus Oy (y-tunnus: 3165939-3 ) Pyyntitie 36, 90540 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Köngäs, asiakaspalvelu@ammattikorkeavalmennus.fi, puh. 040 583 6465

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.

6.1. Tietojen lähde

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen (palvelun tilaamisen) yhteydessä.

6.2. Tietojen lähde

Opetushallitukselta saamme Opintopolussa koulutukseen hakeneiden hakijoiden nimen ja sähköpostiosoitteen, niiden hakijoiden osalta, jotka ovat sallineet tietojen luovuttamisen koulutusten markkinointitarkoituksiin. Nämä tiedot on Opetushallitus on luovuttanut kertaluontoista sähköpostia varten. Kaikki tiedot poistetaan välittömästi sähköpostin lähettämisen jälkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisessä tietokannassa, johon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuden omaavilla EV-valmennus Oy:n  työntekijöillä.

10. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan 1 vuoden kuluessa ostetun palvelun päättymisen jälkeen. Tietojen säilyttäminen on tarpeellista, koska kuluttaja saa palvelusta merkittävän alennuksen, mikäli hän hankkii palvelun uudestaan.  

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoon mitä tietoja hänestä on rekisterissä sekä oikeus tietojen poistamiseen ennen kuin kohdassa 10 mainittu aika on kulunut. Tietojen poistamista voi pyytää sähköpostitse osoitteeseen (asiakaspalvelu@ammattikorkeavalmennus.fi) tai puhelimitse P: 0207310551.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu oikeus on nimenomaisesti saatettava rekisteröidyn tietoon ja esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Jos henkilötietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

12. Henkilötietojen antaminen on palvelun käyttöönottamisen vaatimus. Jotta palvelu voidaan ottaa käyttöön, niin ilmoittautumislomakkeen tiedot on annettava. Mikäli kaikkia tietoja ei anneta, niin palvelun käyttöönotto voi viivästyä tai estyä kokonaan.